Algemene Voorwaarden

van  o 1Herstelcenter.be is een handelsnaam van TDM3 bvba, BE0841.020.979.

Algemene voorwaarden, toepasselijk in gevallen waarin Herstelcenter.be als hersteller (hierna te noemen “de hersteller”) van consumentenelektronica (hierna te noemen “het toestel”) optreedt.

Klachten/defecten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die op het reparatieformulier zijn omschreven door de klant.

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze website & offertes, ongeacht het aantal vervangen onderdelen opgebouwd uit de gebruikte onderdelen, de inbouwkosten ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel.

Vrijblijvend

3. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het bedrag zoals vermeld op het reparatieformulier of website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer het reparatieformulier/website geen prijsopgave bedrag vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

4. Indien de prijs hoger ligt dan de offerte of prijs op de website, dan kan de klant kan evenwel afzien van zijn aankoop en betaalt dan enkel de vastgelegde verzendkosten voor eventuele retourzending.

Kwaliteit

5. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de hersteller de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

6. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

Aansprakelijkheid

7. De hersteller is enkel aansprakelijk voor verlies en diefstal van het toestel (niet voor de verpakking, toebehoren en accessoires), alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van teruggave.

8. Herstelcenter.be biedt standaard bpost verzendingen aan, deze verzekering wordt door bpost afgegeven en wordt bij eventueel verlies of schade door Herstelcenter.be met bpost afgehandeld. Herstelcenter.be betaalt u het schadebedrag retour direct nadat bpost de claim heeft afgehandeld en toegekend.

9. De hersteller is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei (schade) vergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de hersteller.

10. De hersteller is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade – waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11. Indien de hersteller om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Garantie

12. Herstelcenter geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van een jaar op deze reparatie, tenzij anders aangegeven. Deze garantietermijn gaat in op het moment van factuurdatum. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val – of vochtschade, wordt alleen garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de garantie bij het openen van het toestel door klant of derde na de reparatie welke door Herstelcenter.be is uitgevoerd. Bij schade van buitenaf zoals bv valschade en vochtschade vervalt de garantie automatisch.

13. Wanneer binnen de garantietermijn van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staan met de voorgaande reparatie, zal herstelcenter het defect onder garantie proberen op te lossen. a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie. c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie periode opnieuw in. d. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.

Verlies van Data

14. Herstelcenter.be is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

Niet betaling & Teruggave

15. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van Herstelcenter.be aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is Herstelcenter.be bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant.

16. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet of niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden via een mailbericht. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van het eventuele bestek – en portokosten (verzekerd) .Zijn deze kosten niet voldaan of het toestel niet opgehaald binnen een termijn van 6 maand na verzenden van dit mailbericht bericht dan heeft Herstelcenter.be het recht over te gaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van dit toestel. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.

Facturen & Geschillen

17. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Herent, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

18. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal u een kosteloze 1e aanmaning ontvangen, de 2de aanmaning heeft is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

19. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld na de vervaldag van de eerste aanmaning, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van:

20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

20. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

21. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend een Belgische rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

22. Alle overige geschillen, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer.